fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014. Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Betaling moet geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Klik hieronder om de algemene voorwaarden te downloaden (PDF).